Dataskydd

Detta är Ellen Kivistö Productions register- och dataskyddsbeskrivningar enligt personuppgiftslagen (10 § och 24 §) samt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Skapad: 20.5.2018.

1. Den registeransvarige

Ellen Kivistö Production, FO-nummer: 2664892-1.

2. Kontaktperson i ärenden gällande registret

Ellen Kivistö, info@ellenkivisto.com.

3. Registrets namn

Ellen Kivistö Productions kundregister. Vid hantering av personuppgifter kan utomstående tjänsteleverantörer användas.

4. Ändamål med behandling av personuppgifter

Upprätthållandet av Ellen Kivistö Productions kundregister för fakturering samt övriga administrativa ändamål.

5. Registrets datainnehåll

Varje kunds för- och efternamn, hemadress, telefonnummer och mejladress.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter som fås av kund eller minderårig kunds uppgifter som fås av vårdnadshavare.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Ellen Kivistö Production använder kunduppgifter i kommunikation med kund, avtal, fakturering, webbgalleri, leverans, formulär samt bokföring. Kunduppgifter lämnas ej ut för andra ändamål än dessa som framgår här.

8. Överföring av uppgifter utanför EU och ETA

Se punkt nr. 7.

9. Principerna för skyddet av registret

ADB-register: Uppgifter förvaras på Ellen Kivistö Productions arbetsdator och externa hårddiskar. Material som förvaras på datorn är skyddat med lösenord. Externa hårddiskar förvaras i låst utrymme. Säkerhetskopior sparas i molntjänst och i molntjänsten är uppgifterna skyddade från utomståendes bruk då de skickas från datorn till molntjänsten, från molntjänsten till datorn, samt när de förvaras i molntjänsten.

10. Granskningsrätt

Varje kund har rätt att granska sina uppgifter och kräva ändring i de sparade uppgifterna eller fylla i bristfällig information vid behov. Förfrågan om granskning eller ändring bör göras skriftligen till den registeransvarige.

11. Rätt att kräva rättelse av uppgifter

Se punkt nr. 10.

12. Övriga rättigheter

Kund som finns i registret har rätt att be sina uppgifter raderas. Begäran bör skickas skriftligen till den registeransvarige.